KEOP-7.3.2.1/09-11-2011-0015

"Élőhelyvédelemi beavatkozások a Szarvas-Békésszentandrási holtág őshonos halfaunája és életközösségének védelme érdekében"

3A Szarvas-Békésszentandrási holtág ökológiai állapotának javításához, természetes életközösségeinek, kiemelten a védett és közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek fenntartásához a legfontosabb feladat a víztér öntisztuló folyamatainak helyreállítása és a természetes vizes élőhelyek rehabilitációja. A víztér állapotának javítását célzó, a vizsgált alternatívák közül a legjobbnak ítélt és viszonylag gyorsan és fenntarthatóan eredményt hozó a költségelemzés szerint is kedvező fejlesztési változat a vízbetáplálás mennyiségének növelése. A nagyobb mennyiségű, folyamatosan áramló friss víz a vízteret kedvező állapotban tartja, s e mellett a már keletkezett lágyiszapban zajló redox-folyamatokat természetes úton az oxigénes lebomlás irányába mozdítja.

E cél elérése érdekében a KEOP-7.3.1.2./09-11-2011-0015 azonosítási számú, „Élőhelyvédelmi beavatkozások a Szarvas- Békésszentandrási holtág őshonos halfaunája és életközösségének védelme érdekében” című pályázat keretében kívánja a Projektgazda konzorciumi partnereivel közösen az alább felsorolt műszaki beavatkozásokat elvégeztetni az előkészítés szakaszban elkészített kiviteli tervek és vízjogi létesítési engedély és egyéb határozatok felhasználásával:

1) A Hármas-Körösön lévő uszadékterelő átépítése

Az átépítés célja-és feladata-a Szarvas-Békésszentandrási holtág biztonságos vízpótlását, frissítését biztosító új műtárgy megvalósítása a meglévő merülőfal elbontásával és helyén, a Hármas-Körösből kiágazó tápcsatorna torkolatánál. Feladata továbbá, hogy a duzzasztási időszakban az uszadékokat visszatartsa, lehetővé tegye azok gépesített kiszedését, és a hidraulikai veszteség minimális legyen, valamint árvizek estén az uszadék akadálytalanul levonulhasson.

Az új műtárgy az alábbi helyen épül:

Hármas-Körös baloldal: 44+935 tkm szelvény

Vízállások:

Maximális duzzasztási szint: 81,98 mBf.

Minimális duzzasztási szint: 81,53 mBf.

Szarvas-Békésszentandrási holtág: 29+524 fm szelvény

A kitűzés pontos adatai koordinátákkal adottak.

Tulajdonképpen egy gépjármű közlekedésre alkalmas hidat kell építeni a torkolatnál, amelyről a Hármas-Körös felőli oldalon vasbeton kötényfal (merülőfal) lóg be a vízfolyásba, a legkisebb duzzasztási vízszint alá 52 cm-rel. Ez a kötényfal szolgál uszadék visszatartására, amelyet a hídon álló jármű szed le és emel szállító konténerbe.

2) A szarvasi szivornyák (1-7 sz.) és tápcsatorna rekonstrukciója, továbbá a 7. szivornya átalakítása és egy új 8. szivornya építése

A Szarvas-Békésszentandrási holtágba a vízbetáplálás a Hármas-Körösből gravitációsan, szivornyákon keresztül történik. A jobb vízminőséghez, a megfelelő vízáramláshoz a jelenleginél nagyobb kapacitás kell. Ehhez az 1-7. szivornya rekonstrukciója és egy új 8. szivornya kialakítása szükséges. A 7-es cső folyamatosan lelevegősödik abban az esetben, ha a hét cső egyszerre működik. 2013 évben a Szarvas-Békésszentandrási holtágon kialakult havária helyzet szükségessé tette a 7. szivornya átalakítását a felújítással párhuzamosan, ezért a 7. szivornyán szivattyús csatlakozás lehetőségét is biztosítani kell. A tápcsatorna a 7 db szivornya vízszükségletét egyszerre nem tudja biztosítani, kotrása, szélesítése szükséges.

A beruházás az alábbi NATURA 2000 területeket érinti:

 • Szarvas, külterület, 03 hrsz.
 • Szarvas, külterület, 04 hrsz.
 • Szarvas, külterület, 010 hrsz.
 • Békésszentandrás, külterület, 072 hrsz.

3) A Szarvas-Békésszentandrási holtág kotrása

A holtág vízforgalmának és vízminőségének javításán keresztül az eutrofizáció megelőzését szolgálja a tervezett hidromechanikus kotrás a Szarvas – Békésszentandrási holtág 27+806 –29+222 fm szelvényei között, a tervezett keresztszelvények szerinti és rézsű kialakítással.

Az engedélyes szintre történő kotrás kivitelezés technológiáját tekintve hidromechanizációs lepelkotrás. A kotrásból kikerülő iszapos zagy elhelyezésére a HAKI kezelésében lévő - Békésszentandrás külterület 071/11 hrsz - területen található zagytározók szolgálnak, melyek a korábbi, 2002. és 2003. évben történő kotrások során már igénybe lettek véve. A kitermelt iszap a vizen és a szárazföldön kiépített ideiglenes nyomócsövön keresztül juttatható a zagytározóba. A zagytározó töltéskorona szintjének 85,67 mBf.-nak, koronaszélességének 3,00 m-nek, rézsűhajlásának 1:3-nak kell lennie. A töltés anyagához felhasználható a zagytározóban korábban elhelyezett kiszikkadt iszap.

A zagy kitermelés a kisebbik tározó feltöltésével kezdődik. Az ülepített víz befogadója az útárok ahonnan zárt vezetékszakaszon indul, majd a 4631 sz. közlekedési út útárkában haladva jut vissza a holtágba. Itt 6 m3 kőszórás akadályozza meg a mederoldal kimosódását. A zagytározót erdőtelepítési terv alapján újra kell erdősíteni. Az erdősítés tölgyfacsemetével történik, illeszkedve ezzel a már betölgyesített zagytározó melletti területhez.

Kitermelendő iszapmennyiség kb. 24 756 m3.

4) Halívó és ivadékbölcső helyek kialakítása

A tervezett élőhely fejlesztéseket a Szarvas-Békésszentandrási holtág vízterében és parti sávjában 10 beavatkozási területen kell elvégezni, azzal a céllal, hogy a holtág vízterében, parti sávjában a tájra jellemző, őshonos növény- és állatvilág meg tudjon telepedni és azokban szaporodásra alkalmas közeget találjon. A fejlesztésre kijelölt parti sávszakaszok geodéziai felmérése megtörtént.

Az 1., 3., 4.-es helyszíneken pusztán a betelepült tájidegen özöngyom növényzetet kell kiirtani oly módon, hogy az kedvezzen az őshonos növényzet, első sorban a nádasok felújulásának és megtelepedésének. Így e három helyszínre külön kiviteli terv nem készült.

A 10-es helyszínen (HAKI átvágásnál) kihelyezett mesterségesen elkészített mesterséges süllőfészkek kerülnek kialakításra.

A 2., és 9. helyszíneken kisebb parti kotrással olyan változó méretű és formájú, kis rézsűhajlású (csésze-szelvény keresztmetszetű) „öblök” kialakítása szükséges, melyekben a különböző vízmélységeket kedvelő halak ívni tudnak, valamint amely segíti a nádas és a mocsári növényzet megtelepedését.

Az 5., 6., 7., 8., helyszíneken korábbi kotrásokból fennmaradt zagygát zárja el a holtág vizének partra történő kiterülését. (A mesterségesen épített zagygátak „mögé”, azok mentett oldalára került kirakásra a korábbi kotrásokból származó kotort anyag.) Ennek érdekében a zagygátak több helyen-, megfelelő szélességben és mélységben történő átvágásaival kell elérni, hogy a víz kiterüljön a parti sávba. Ahol a zagygát mögötti terület annyira fel van töltve a korábbi kotrásokból származó kotrási iszapos földdel, hogy az abban kialakuló vízmélység rendkívül csekély, ott kisebb mélyedések, mintegy „gödrök” kialakításával kell a víz kiterülését elérni.

A kotrási munkákat a holtágban kialakuló nyári vízszintre (80,70 mBf.) kell elvégezni.

A beavatkozások az alábbi ingatlanokat érintik:

Beavatkozási területek

Elnevezés

Hrsz.

Művelési ág

Beavatkozás és a terület becsült nagysága (m2)

Tulajdonos

Vagyonkezelő

Védettség foka

1

Holtág-part a Nyúlzuggal szemben

072

a - Kivett Holt-Körös

part megtisztítása

8500

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

c - nádas

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

2

Arborétum utca utáni partszakasz

724

Kivett Holt-Körös

5 öblözet

3600

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

779/4

kivett közpark

Szarvas Város Önkormányzat

-

helyi védelem

3

Anna-liget parti sávja

01252

a - Kivett Holt-Körös

3600

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

4

Egykori város-tanya menti partszakasz

01252

a - Kivett Holt-Körös

11500

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

5

Bikazugi partszakasz

I.

01252

a - Kivett Holt-Körös

1 zagytér rész

7600

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

d - nádas közösségi mintatér

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

6

Bikazugi partszakasz

II.

01252

a - Kivett Holt-Körös

3 zagytér rész

8500

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

d - nádas közösségi mintatér

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

7

Bikazugi partszakasz III.

01252

a - Kivett Holt-Körös

1 zagytér rész

8200

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

01253/1

c - erdő

Magyar Állam

HAKI

-

8

Bikazugi partszakasz IV.

01223

a - Kivett Holt-Körös

3 zagytér rész

17500

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

b - nádas

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

9

Pityi-gát mente

0215/5

gyümölcsös és csatorna

5 öblözet

12200

Békésszentandrás Önkorm.

-

helyi védelem

0148

Kivett Holt-Körös

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

10

Anna-ligeti átvágás rézsűje

01299

Kivett Holt-Körös

6 süllőfészek

200

Magyar Állam

KÖVIZIG

Natura 2000

 

5) Tájékoztató táblák kihelyezése, tanösvény kialakítása

3 db 1,2 m x 0,7 m méretű, lábakon álló tájékoztató tábla kihelyezése, alépítményének elkészítése, 1 db pihenőhely kialakítása, alépítményének elkészítése és a rönkbútorok beszerzése (1 db fa asztallal, 2 db fapaddal, 1 db fából készült esőbeállóval, 3 db szemetessel) az alábbi helyszíneken:

2. Beavatkozási terület, Arborétum utca utáni partszakasz:

1 db tájékoztató tábla

7. Beavatkozási terület, Bikazugi partszakasz:

1 db tájékoztató tábla, 1 db pihenőhely

9. Beavatkozási terület Pityi-gát mente:

1 db tájékoztató tábla

 

6) Vízjogi üzemelési engedélyes terv készítése

Az elkészült kivitelezési munkákat követően vízjogi létesítési engedélyes tervet kell készíteni figyelembe véve az érvényes jogszabályokat, majd benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak engedélyezés céljából.

Rendelkezésre álló dokumentumok:

Kiviteli tervek:

 • A Hármas- Körösön lévő merülőfal átépítése kiviteli terve, tervszám: 28-1/2013
 • Szarvas 7. sz. szivornya átalakítása, 8. sz. szivornya építse, tápcsatorna kotrása kiviteli terve, tervszám: 28-2/2013
 • Holtág kotrása a 27+806- 29+222 fm szelvények között kiviteli terve, tervszám: 28-3/2013
 • Halívó és ivadékbölcső helyek kialakítása kiviteli terve, tervszám: 28-4/2013

Engedélyek:

 • EVD határozat
 • Vízjogi létesítési engedély

7.) Tájékoztatás és nyilvánosság, valamint szemléletformálás eszközrendszere, ismeretterjesztő infrastruktúra kialakítása

A projekt megvalósításában fontos feladatot tölt be a kommunikációs felkészülés, illetve a már megvalósuló kommunikáció. Fontos, hogy a széles nyilvánosság is megismerje azt a fejlesztést, melyre európai uniós forrásból kerül sor. A megvalósult fejlesztések érinteni fogják a Szarvas-Békésszentandrás holtág környezetében fekvő települések lakosságát illetve az itt közlekedőket; nagy hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy a lakosságot a projekt megvalósítása során folyamatosan tájékoztassuk.

Szemléletformálás és ismeretterjesztés céljából iskolások számára film, színes tájékoztató kiadványok, foglalkozató füzetek és fali naptárak készülnek.

8) Eszközbeszerzések

A szemléletformálás eszközrendszeréhez kapcsolódóan beszerzésre kerül 10 db 8x42 távcső, 1-1 db dvd lejátszó, notebook, hordozható vetítővászon, projektor.

Monitoring eszközök beszerzésére is sor kerül, melyek a következők:

 • Sirius horgászcsónak,
 • Cruise 2,0 elektromos csónakmotor,
 • Dyno Europe akkumulátor,
 • Oldott oxigén mérő,
 • Hordozható, hőmérséklet kompenzált pH mérő,
 • EC + TDS mérő,
 • Vízhőmérő,
 • HI 3817 – Tesztkészlet a vízminőség vizsgálatához,
 • Minox 8x56 távcső,
 • Digitális fényképezőgép, videókamera
 • Magellan Mobile Mapper CX GPS vevő
 • Toshiba Notebook Mobil uszadékterelő (Sentinel 500, 150 méter).

(A Sentinel típus úszó terelőfal felfújható víz feletti tömlőből és a víz alá ereszkedő "szoknyából" áll. Függőlegesben tartás érdekében és megerősítés céljából a rendszer alján drótkötél húzódik végig, amely súlyánál fogva kifeszíti a "szoknyát". Anyaga üvegszövet erősítésű kétrétegő poliuretán lap. A terelőfal 10 m-es illetve 25 m-es egységekben kapható.)